SEL §103 og §104 på Hjuldamperen

Skolen Hjuldamperen følger Serviceloven §103
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.
Stk. 2.
Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.

Skolen Hjuldamperen følger Serviceloven §104
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Brugergruppe
Vi henvender os til sent udviklede unge/borgere i alderen 18 – 35 år. Eksempelvis unge med ADHD, autisme spektrum forstyrrelser eller andre diagnoser, borgere/unge som har udviklingshæmning, sociale og emotionelle udfordringer og unge/ borgere med indlæringsvanskeligheder og funktionsnedsættelser.

Vores tilbud er indrettet til mobile borgere/unge (det vil dog være muligt for unge med lettere fysiske handicaps).

rdigrundlag:

 • At gøre det muligt for mennesker med funktionsnedsættelser, og mennesker med særlige behov eller diagnoser som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på det ordinære arbejdsmarked, at blive en aktiv del af et beskyttet beskæftigelse og eller et fritids og aktivitets fælleskab.
 • At øge livskvaliteten og selvværdet, ved at tilbyde den enkelte borger, at være en del af et arbejds/ eller aktivitets fælleskab, der sammen udfører opgaverne i caféen eller indenfor natur/gartner/pedel området.
 • Styrke, vedligeholde og udvikle den enkelte borgers færdigheder, således at café eller natur/gartner/pedel arbejdet styrker borgerens kompetencer, og tilgodeser, hvordan den enkeltes ressourcer og interesser bedst muligt fremmes og udvikles.
 • At skabe netværk, livskvalitet og identitet for den enkelte borger. Det er centralt, at lærings- og arbejdsmiljøet rummer tryghed og nærhed, for at beskæftigelsen/ aktiviteterne gør det muligt, for den enkelte, at udvikle sine færdigheder og kompetencer.
  Vigtige begreber i lærings- og arbejdsmiljøet er gensidig respekt i relationerne, tillid, kontinuitet og mødestabilitet.
  Lærings- og arbejdsmiljøet på Hjuldamperen er bygget op omkring differentieret beskæftigelse og aktivering samt anerkendende evalueringsmetoder. Fællesskabet, hvor alle inddrages og bidrager, er et vigtigt element i hverdagen på Hjuldamperen.  Dagligt arbejde med tilberedning af varme og kolde retter, servering og rengøring, Madkultur, Sundhed, Varekendskab, Kundebetjening, Rengøring. I caféen arbejdes der med maden ud fra principper om bæredygtighed, økologi og mindre madspild.
 • På Hjuldamperen har vi en samarbejdsaftale med Skov og Naturstyrelsen omkring opgaver og vedligeholdelse i Cottageparken i Taarbæk. Vi har en skovteknikker som supervisor og samarbejdspartner.

Arbejdet/aktiviteterne indenfor natur/pedel/gartner området:

 • Den pædagogiske hverdag og praksis er kendetegnet ved engagement, glæde, omsorg, mod til at reflektere over egen indsats/ praksis og udvikling, mod til at handle og mod til at gå nye veje.
 • Beskæftigelses/ aktivitets tilbuddet varetages af pædagogisk personale, som har en høj faglighed indenfor deres område og ligeledes har alle ansatte en anerkendende og bredt funderet pædagogisk tilgang.
  Personalet på Hjuldamperen er faglige og dannelsesmæssige rollemodeller, som tilsigter at fremme borgerens arbejdsidentitet i tilbuddet.
 • Læring og udvikling vil være i centrum på Hjuldamperen. Læring vil ske gennem veltilrettelagte forløb, hvor samspil mellem teori og praksis er sat i forhold til mål, indhold og den enkelte borgers forudsætninger og behov.
 • I Cottageparken varetages der praktiske opgaver, herunder hækkeklipning, vedligeholdelse af stier, græsslåning, alm. parkarbejde samt arbejde med diverse værktøjer som løvblæser, havetraktor, sav, mv.
 • Teori og aktiviteter der omhandler naturen, biodiversitet, global opvarmning og fotosyntesen, dyrene i skoven, anvendelse af skovens materialer, årstiderne og månedernes klima samt dettes betydning for skoven og skovbruget mv.
 • Værksted, herunder træarbejde i skovens materialer, reparationer og istandsættelse af diverse ting.
 • Pedelfunktioner på skolen Hjuldamperen med småopgaver som at udskifte pærer og lignende samt indkøb.
 • Personlige og sociale aktiviteter gennem individuelle møder hver 14. dag. Samtalerne er målorienterede og der udarbejdes planer og evalueringer.
 • Værksteds ture til Hjuldamperens ødegård i Sverige (aktiviteter indenfor det grønne område og pedelfunktioner, sociale aktiviteter som spil og fisketur samt madlavning, oprydning og rengøring).

Faglige målsætninger for arbejdet med borgeren i tilbuddet

 • Tilbuddet vil indeholde et meningsfuldt aktivitetstilbud efter § 104 og/eller beskyttet beskæftigelse efter § 103 i serviceloven. I samarbejde med den enkelte borger udarbejdes der aktivitets/beskæftigelsesplaner for tilbuddet.
 • De daglige aktiviteter/beskæftigelse vil herudover bestå i træning / opøvning af nedenstående færdigheder og kompetencer efter de enkelte borgeres individuelle behov og kompetencer.
 • Træning/stimulering af daglige færdigheder (ADL – Almindelig Daglig Læring)
 • Vedligeholdelse og udvikling af færdigheder og funktioner• Udvikling af personlige, faglige og sociale kompetencer• Træning i at lære, at håndtere egne vanskeligheder/kende egne ressourcer og begrænsninger.
 • Træning i at etablere, udvikle og vedligeholde sociale relationer på Hjuldamperen
 • Livsførelse – træning i at begå sig i nærmiljøet / samfundet
 • Tilegnelse af redskaber/ strategier til at kunne klare dagligdagen, så selvstændigt og livsdueligt som muligt.

Læringsområder og fokus i udviklingsplanerne for den enkelte borger:

 • Erfaringsmæssigt ved vi, at nedenstående indsats- og udviklingsområder er vigtige områder at arbejde bevidst med, i en struktureret ramme, for vores brugergruppe. Vi vil arbejde med dette igennem den daglige kontakt, møderne, arbejds- og aktivitets fælleskabet og ved strukturerede samtaler.
 • Eksekutive færdigheder (overblik, tidsfornemmelse, hukommelse, struktur, mål styring, organisation, planlægning, udvikle kognitive strategier for handling og adfærd, adskillelse af affekt reaktioner, mv.)
 • Sproglige færdigheder (abstrakt og konkret sprog, socialt acceptabelt sprog, hvad siger man hvor, ordforråd, sprog forståelse). Navngive og kategorisere følelser, identificere og tale om problemer, støtte og vejledning til kommunikation, styrke samspil og forstå andres kommunikation mv.
 • Følelsesregulerings færdigheder, stemninger, humør, motivation, drivkraft mv.
 • Kognitive fleksibilitets færdigheder, arbejde med at udvikle nuancer i tænkningen, forandre sort og hvid tænkning, arbejde med at udvikle fleksibilitet i tankegangen, bevidstgørelse omkring rigid tankegang, fokus på de automatiske tanker, således at borgeren får mulighed for at ændre disse og evt. lære at finde andre tanker, lære at opfatte og handle fleksibelt og realistisk, blive opmærksom på forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd.
 • Sociale færdigheder. Udvikle indsigt i hvordan man interagere med andre, indsigt og udvikling af sociale nuancer, udvide socialt repertoire, tiltale former til andre mennesker, Indsigt og udvikling af hvordan ens adfærd har effekt på andre, etablere og fastholde venskaber, tolkning og afkodning af omverdenen og dens reaktioner, forståelse for andres behov og ønsker. Alle borgere i tilbuddet får en kontaktperson. Dette stiller krav til den enkelte medarbejder om, at have en sikker og stabil grundbase i sig selv og kunne skabe en sikker og god tilknytning for borgeren samt at kunne agere rollemodel. Evaluere og udarbejde mål for borgeren/den unge. Kontaktpersonen sørger for indkaldelse til møder og holder kontakt til eksterne samarbejdsparter og har overblik over behov for andre eventuelt aktuelle møder. Kontaktpersonen holder ligeledes styr på kalender og aftaler sammen med borgeren. Vi arbejder individuelt med den enkelte borger/unge, og udformer udviklingsplaner, som beskriver målene og de pædagogiske aktivitets- og beskæftigelsesplaner samt tiltag.

Pædagogisk tilgang

 • Borgeren/den unge skal være deltagende og medansvarlig for planerne og målene. Være opmærksom, nærværende og anderkendende i forhold til den enkelte borger/ unge og dennes livshistorie og evt. diagnose og dennes udfordringer/vanskeligheder og særlige kompetencer og behov. Forstærkning af hensigtsmæssigt adfærd, ud fra et socialt sigte (indlærings pædagogiske teori).Den faglige tilgang til borgeren/ den unge er socialpædagogisk, løsningsfokuseret og anderkendende. Fokus på den gode og bæredygtige historie og virkelighed. Vi starter dagen kl. 8:45, og følger hver morgen den samme rolige og genkendelige struktur, for at danne rammerne for en god og strukturel start på dagen. Timetal og planer vil blive tilrettelagt igennem samarbejde med borgerne og deres sagsbehandlere. Den enkelte borger/unge har en ugentlig hjemmedag eller fridag.- almindelig orientering om love, regler, naturen, kultur, avislæsning, nyheder osv. – sociale relationer, opbygning af venskaber, socialt samvær, fester mv. Efter endt aktivitet / beskæftigelses- eller arbejdsdag mødes borgerne/de unge til eftermiddagskaffe og te, som en fælles opsamling og afslutning på dagen. Der vil blive sikret, at magt anvendelse i videst mulig forstand ikke forekommer. Personalet er bekendt med cirkulære, lovgivning på området og vil skrive under på tavsheds pligt og på at alle kender lovgivningen indenfor magt anvendelse og underretningspligten. Hvis magt i en situation med en borger/ung skulle forekomme, vil det blive indberettet efter gældende regler i lovgivning og cirkulære.

Tema: Økonomi

 • At tilbuddet følger gældende regler i serviceloven, forvaltningsloven og offentligheds loven, om retssikkerhed og administration på området. Hjuldamperen benytter sig af Algade-Revision v/ Mick Andersen /Preben Gjelstrup, registreret revisor. Forslag til prisfastsættelses budget på 12 borgere/ Hjuldamperen § 104 aktivitets tilbud og § 103 beskyttet beskæftigelse.
 • Algade 5, 4000 Viby Sjælland. E-mail: info@algaderevision.dk Telefon: 46 40 40 43 /46 36 53 10.

Magtanvendelse

 • At tilbuddet er omfattet af den til enhver tid gældende lovgivning, samt regler om magt anvendelse vedrørende unge.
 • Leder Jette Bach vil indkalde til en medarbejder samtale øjeblikkeligt, og foretage de fornødne tiltag, efter omstændighederne, som løsningen af situationen kræver.
 • Der vil blive lavet en tjekliste for nye medarbejdere, hvor nye ansatte undervises i lovgivningen og regler og rammer tydeliggøres.

Mødetid og Sverigesture:

 • Beskæftigelses- og aktivitetstilbuddet kan tilrettelægges i tidsrummet 8:45 – 15:00 .
 • Der vil være mulighed for værkstedsture 3 – 4 gange årligt og lejrture af 4 dages varighed 2 gange om året, til vores ødegård i Sverige.

Dagligdagen

 • Der arbejdes efter ADHD foreningernes anbefaling med de 10 H ér. Hvad, hvor meget, hvornår, hvordan, hvad så, hvor længe, hvorfor, hvorhen, hvor, hvem, så borgeren/den unge altid kan skabe overblik.
 • Visualisering og struktur igennem dagsskemaer, ugeskemaer, time-timerur, arbejdsplaner mv. Der arbejdes efter, at der skabes enkelthed, overskuelighed, tydelighed og forudsigelighed i hverdagen og i livet i øvrigt for den enkelte borger/unge.
 • Vi tilbyder at levere en differentieret pædagogisk tilgang og omsorg, samt afdække hvilke behov og udviklingsmuligheder den enkelte borger/unge har, således, at den enkeltes livskvalitet og mestring af eget liv kan komme i spil og fremmes bedst muligt.
 • Samarbejde med borgeren/de unge om udarbejdelse af mål og løbende evaluering og opfølgning på mål og planer.
 • Den enkeltes behov og ønsker respekteres igennem en anderkendende og differentieret tilgang til den enkelte og en individuel pædagogisk udviklingsplan.
 • Kontaktpersonen har ligeledes til opgave at sikre et godt samarbejde med pårørende og borgerens/den unges netværk.
 • Derudover skal kontaktpersonen på det praktiske plan være tovholder, holde sig opdateret, have borgernes/de unges mål for øje, og sørge for regelmæssig opfølgning med borgeren/den unge.
 • Kontaktpersonens opgaver er at skabe en ramme og struktur samt at udvikle og afvikle en bæredygtig relation, hvorigennem den enkelte borger/unge får mulighed for udvikling og tilegnelse af relevante kompetencer og færdigheder. Kontaktpersonen skal kende den enkelte beboers livshistorie og selvfortælling, og samtidig have en generel viden om, og erfaring med, mennesker der er sent udviklet, borgere med funktions nedsættelser og de forskellige diagnoser som borgerene evt. kan have.

Kontaktpersoner: Jette Bach, Katja Weinreich og Louise Thorndahl

Ekstern supervision

Vi har tilknyttet forskellige vejledere og supervisere til vores STU tilbud, som vi ligeledes vil anvende i dette tilbud.

Vi vil anvende vores konsulent Jenny Bohr ved behov for supervision af pædagogisk art samt i givet fald fag supervision fra Skov og naturstyrelsen samt køkkenfagligt ekspertise ved behov.

Bruger evaluering.
Evaluerings metode for at sikre at de inddrages i en analyse af tilbuddet. Brugerne vil komme til evaluerings- ungemøde hver 14. dag, hvor der sammen med kontaktpersonen evalueres på planer, trivsel, udfordringer, og mål og de vil i samarbejde sætte nye mål mv. En gang om året vil der blive udarbejdet en bruger undersøgelse på tilfredshed, trivsel og udvikling. Hver uge er der fællesmøde.

Pædagogisk resultatmåling og evaluerings skemaer

Hvordan måler vi effekten af det, vi gør?

Resultatmåling er en systemisk opgørelse af hvorvidt, og i hvilken udstrækning, en konkret indsats har medført de ønskede resultater. Formålet er, at fokus rettes på resultaterne eller effekten.

Der udarbejdes et skema, som bruges til de pædagogiske resultatmålinger. Hovedoverskrifterne er:

 • Det overordnede mål (en bred formulering)
 • Delmål
 • Aktiviteter (indsats/metoder)
 • Succeskriterier (Det er en succes når…)
 • Indikatorer (Jeg kan se det når, jeg kigger på…)
 • Måling (jeg vil måle det på følgende måde..)

Gennem forskellige aktiviteter, og pædagogiske tiltag, kvalificeres borgeren til at kunne tage mest muligt ansvar for eget liv og dagligdag.
Personalet støtter borgeren i forhold til arbejdsmæssige potentialer og muligheder.
Hjuldamperen arbejder målrettet med kommunikation, for der igennem at kvalificere borgeren til at indgå i sociale relationer.

Download vores Beskæftigelses-, samværs- og aktivitetstilbud folder her